Privatumo ir slapukų politika

I. Pagrindinės sąvokos

 1. emotika.lt svetainė priklauso UAB Emotika, įm. kodas: 305432981, adresas Miško g. 6A-3, LT-44321 Kaunas, kontaktai: el. p. info@emotika.lt. Toliau asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo taisyklėse „emotika.lt“.
 2. emotika.lt – nuotolinio mokymosi ir treniruočių platforma bei elektroninė parduotuvė, esanti adresu emotika.lt.
 3. Klientas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo.
 4. Paskyra – Kliento registravimosi emotika.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir bendradarbiavimo istoriją sauganti Kliento kortelė.
 5. Socialinės paskyros – tai emotika.lt paskyros Facebook, Linkedin, Intagram ar kituose socialiniuose tinkluose, kuriuose suteikiama informacija apie emotika.lt ir joje teikiamas paslaugas.
 6. Paslaugos – visos emotika.lt Klientui teikiamos paslaugos.
 7. Užsakymas – Kliento pasirinktų Paslaugų ir sąlygų patvirtinimas sutartimi, žodžiu ar kt. būdu.
 8. Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje.
 9. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
 10. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis emotika.lt.
 11. IP adresas – kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas ir pagal kurį galima identifikuoti asmenį.
 12. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti Klientams Paslaugas ir (ar) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų paslaugų.

II. Bendrosios nuostatos

 1. Ši privatumo politika reglamentuoja UAB Emotika, įm. kodas: 305432981, adresas Miško g. 6A-3, LT-44321 Kaunas, elektroninės parduotuvės (toliau –www.emotika.lt) ir www.emotika.lt kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
 2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
 3. emotika.lt nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad www.emotika.lt juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

III. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

 1. emotika.lt vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
 2. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
 3. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
 4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
 5. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
 6. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
 7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
 8. Klientas sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas emotika.lt būtų tvarkomi veiklos analizės tikslais. Atitinkamai emotika.lt suteikia Klientui teisę pradedant bendradarbiavimą su emotika.lt ar įsigijus paslaugą iš emotika.lt išreikšti savo sutikimą ar nesutikimą, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas emotika.lt būtų tvarkomi ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
 9. Jeigu Klientas po Paslaugų įsigijimo nepageidauja, kad šių Privatumo taisyklių III dalies 8 punkte nurodyti Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros tikslais, Klientas gali rašyti elektroninį laišką adresu info@emotika.lt ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų ir (ar) trumpųjų SMS žinučių.
 10. emotika.lt patvirtina, jog Kliento nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Klientams elektroninėje parduotuvėje, svetainėje emotika.lt teikiamas Paslaugas. emotika.lt taip pat patvirtina, jog Kliento nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi Tiesioginės rinkodaros  tikslais, jeigu tokį sutikimą Klientas suteiks ir nepanaikins.
 11. Nustatoma Asmens duomenų naudotinų Tiesioginės rinkodaros tikslais saugojimo trukmė – trys kalendoriniai metai nuo tokių duomenų pateikimo momento.
 12. Asmens duomenys, susiję su elektronine prekyba, saugomi 2 (dvejus) metus nuo Asmens paskutinio prisijungimo prie elektroninės parduotuvės sistemos arba Asmens paskutinio pirkimo Svetainėje dienos.
 13. Asmenų, pateikusių Svetainėje nurodytos formos užklausą specialioje pokalbių (angl. Chat) programoje duomenys saugomi 1 (vienerius) metus nuo paskutinio Asmens atlikto veiksmo (užklausos, atsakymo išsiuntimo ar kita), ar pateikdamas užklausą Facebook chat programos būdu, Vartotojas, pateikdamas savo Asmeninius duomenis minėtose programose, laikomas savanoriškai sutikęs tokius duomenis atskleisti dėl Bendrovės siūlomų paslaugų įsigijimo. Tokiu atveju emotika.lt traktuoja, jog Klientas, savanoriškai atskleisdmaas Asmens duomenis sutinka, kad Bendrovė juos rinktų ir saugotų kaip aprašyta šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
 14. emotika.lt  gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, amžiaus grupė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita registracijos formoje ar sutartyje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:
 • apdoroti Jūsų paslaugų užsakymus;
 • išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);
 • spręsti problemas, susijusias su paslaugų teikimu ar bendradarbiavimu;
 • vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;
 1. emotika.lt įsipareigoja neatskleisti Kliento Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
  • Jeigu yra Kliento sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;
  • emotika.lt partnerius, el. pašto paslaugų teikėjo „Active Campaign“ per tarptautinę įmonę „Active Campaign LLC.“, kuri įsikūrusi JAV ir atitinka BDAR. Galite pasinaudoti teisėmis susipažinti, ištaisyti, apriboti ir ištrinti savo asmeninę informaciją susisiekiant su emotika.lt komanda el. paštu: info@emotika.lt . Taip pat su Kliento užsakytų Paslaugų tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas;
  • Bendrovė taip pat gali perduoti Kliento Asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie Bendrovės vardu veikia kaip Duomenų tvarkytojai. Asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems Duomenų tvarkytojams, su kuriais Bendrovė yra pasirašiusi atitinkamas sutartis ar bendradarbiavimo sutartyse yra nuostatos aptariančios asmens duomenų perdavimą/teikimą ir Duomenų tvarkytojas užtikrina adekvačią perduodamų asmens duomenų apsaugą;
  • Visais kitais atvejais, Kliento Asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka. Duomenų subjekto asmens duomenis Bendrovė gali perduoti vyriausybinėms ar teisėsaugos institucijoms, joms pareikalavus.
  • Nepaisant to, kad emotika.lt deda visas protingas pastangas tam, kad apsaugotų Asmenų duomenis, emotika.lt negali garantuoti saugaus duomenų perdavimo registruotiems svetainės klientams. Bet kokios duomenų perdavimo procedūros yra atliekamos išimtinai Kliento rizika. Nuo duomenų gavimo momento, emotika.lt taiko itin griežtas Kliento Asmens duomenų apsaugos tvarkas bei technines ir organizacines priemones tam, kad būtų užtikrinta apsauga nuo nepatvirtintos prieigos prie Asmenų duomenų.
 2. emotika.lt taip pat naudoja Klientų, įsigijusių Paslaugas ar sutikusių dalyvauti atskiruose projektuose elektroniniu ir rašytiniu būdu, kontaktinius duomenis rinkos tyrimo tikslais, siekiant įvertinti emotika.lt klientų pasitenkinimą veikla ir, atsižvelgiant į tai, gerinant veiklos kokybę. Atsakymai, pateikiami į šiuo tikslu siunčiamus pranešimus ir (ar) skambučius yra anonimiški. Tuo atveju, jeigu Klientas nenori gauti tokių pranešimų ir (ar) skambučių, jis gali informuoti Bendrovę apie tokių pranešimų atsisakymą elektroniniu paštu info@emotika.lt.
 3. emotika.lt internetiniame puslapyje gali būti renkama tam tikra informacija apie Kliento apsilankymą, pavyzdžiui: (i) Interneto protokolo (IP), kurį naudodamas Pirkėjas pasiekia internetą, adresas; (ii) Pirkėjo apsilankymo Bendrovės internetiniame puslapyje data ir laikas; (iii) Kiti internetiniai puslapiai, kuriuos Klientas aplanko būdamas Bendrovės internetiniame puslapyje; (iv) Naudojama naršyklė; (v) Informacija apie Kliento kompiuterio operacinę sistemą; (vi) Mobiliųjų programėlių versijos; (vii) Kalbos nustatymai. Jei Klientas naudoja mobilųjį įrenginį, taip pat gali būti renkami duomenys, leidžiantys nustatyti mobiliojo įrenginio tipą, įrenginio nustatymus, taip pat geografines (ilgumos ir platumos) koordinates. Ši informacija naudojama emotika.lt internetiniam puslapiui pagerinti, tendencijoms analizuoti, paslaugų tobulinimui ir emotika.lt internetiniam puslapiui administruoti. Klientas šiuos duomenis savanoriškai pateikia naudodamasis teikiamomis paslaugomis, lankydamasis emotika.lt internetiniame puslapyje.

IV. Kliento teisės

 1. Klientas turi šias pagrindines teises:
  • Žinoti apie savo asmeninių duomenų tvarkymą;
  • Susipažinti su savo asmeniniais duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
  • Reikalauti ištaisyti ar sunaikinti Kliento asmeninius duomenis, kuriais disponuoja emotika.lt
  • Nesutikti, kad būtų tvarkomi Kliento asmens duomenys.
 2. Klientas, pateikęs prašymą raštu (kartu pridėdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą), turi teisę susipažinti su emotika.lt esančiais ir tvarkomais Kliento asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Kliento asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami. emotika.lt gavusi Kliento prašymą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Kliento prašymo gavimo dienos pateikia prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis tokia pat forma, kokia kreipėsi Klientas arba Klientas sutiko gauti informacija apie duomenis kitu emotika.lt pasiūlytu būdu.
 3. Klientas prašymą dėl susipažinimo, koregavimo ar panaikinimo su jo atžvilgiu emotika.lt surinktais Asmens duomenimis gali pateikti el. paštu info@emotika.lt.
 4. emotika.lt vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba užtikrina, jog Kliento pateikiami Asmens duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: (i) Neteisėto Asmens duomenų pakeitimo; (ii) Atskleidimo; (iii) Sunaikinimo; (iv) Asmens tapatybės vagystės; (v) Sukčiavimo.
 5. Asmenų skundus dėl netinkamo ar neteisėto Asmens duomenų tvarkymo nagrinėja Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, ada.lt.

V. emotika.lt slapukų naudojimo taisyklės, priimtos pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatas

 1. Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė jums joje apsilankius išsaugo jūsų kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), o jums nereikia jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.
 2. Klientas naudodamasis emotika.lt internetiniu puslapiu sutinka, kad Duomenų subjekto kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi šiose Taisyklėse minimi slapukai.
 3. emotika.lt internetiniame puslapyje naudojami šių tipų slapukai:
  • Techniniai slapukai: emotika.lt internetinio puslapio vartotojams stengiasi pateikti pažangų bei lengvą naudoti internetinį puslapį, kuris automatiškai prisitaiko prie jų norų ir poreikių. Kad tą pasiektų, emotika.lt naudoja techninius slapukus, kurie leidžia matyti internetinį puslapį ir įgalina teisingą jo veikimą. emotika.lt internetinis puslapis tinkamai veikia tik techninių slapukų dėka.
  • Funkciniai slapukai:emotika.lt taip pat naudoja funkcinius slapukus, kurie leidžia prisiminti Duomenų subjekto pasirinkimus ir drauge efektyviai naudotis internetiniu puslapiu. Pavyzdžiui, slapukų dėka internetinis puslapis prisimena Duomenų subjekto pasirinktą kalbą, atliktas paieškas ar peržiūras, emotika.lt siūlomas paslaugas. Šio tipo slapukai nėra būtini internetinio puslapio veikimui, bet jie prideda daugiau galimybių ir Duomenų subjekto naršymą daro malonesnį.
  • Analitiniai slapukai: šio tipo slapukus emotika.lt naudoja siekdama suprasti, kaip lankytojai naudoja internetinį puslapį, atrasti silpnąsias ir stipriąsias internetinio puslapio dalis, optimizuoti ir gerinti internetinio puslapio darbą bei toliau diegti pažangius sprendimus.
  • Komerciniai slapukai: šiuos slapukus emotika.lt naudoja talpindama reklamas kituose internetiniuose puslapiuose. Vadinamosios „nukreipiamosios reklamos“ rodomos remiantis informacija apie lankytojo ankstesnes paieškas.
 4. Šių valdymo įrankių tikslas yra užtikrinti tinklapio naršymo kokybę, padėti emotika.lt sužinoti internetinio puslapio ir atskirų jo dalių lankomumą, suprasti internetinio puslapio vartotojų srautus, tobulinti emotika.lt internetinį puslapį, internetu teikiamas paslaugas ir geriau patenkinti lankytojų poreikius.

VI. Sutikimo atšaukimas ir slapukų nustatymų valdymas

 1. Savo naršyklėje slapukų nustatymus galite pakeisti bet kuriuo metu. Pavyzdžiui, galite atšaukti duotą sutikimą naudoti slapukus įjungdami savo naršyklės funkciją, leidžiančią atmesti bet kokius pasiūlymus išsaugoti bet kokius slapukus. Šiuos nustatymus savo naršyklėje galite rasti nustatymų ar pirmenybių meniu. Žemiau rasite naudingų nuorodų:
 2. Bet kokia informacija, surinkta per slapukus, yra saugoma iki slapukų galiojimo pabaigos ir nėra naudojama kitais nei šioje politikoje nurodytais tikslais.
 3. Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus, pavyzdžiui, kaip juos valdyti ar ištrinti, galite apsilankyti: allaboutcookies.org.
 4. Norėdami sužinoti, kaip panaikinti internetinių puslapių stebėjimą „Google Analytics“ slapukais, galite aplankyti: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 5. Kilus klausimų ar norėdami įgyvendinti savo teises, susisiekite su mumis el. paštu info@emotika.lt arba kitais šioje svetainėje nurodytais būdais.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Su Privatumo ir slapukų politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu emotika.lt. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Klientai visuomet bus informuoti naująją Privatumo Politikos redakciją paskelbiant emotika.lt, ir sudarant techninę galimybę Klientams pirmą kartą jungiantis prie emotika.lt esant naujai Privatumo ir slapukų politikos versijai  ją perskaityti ir patvirtinti.
 2. emotika.lt neatsako už ryšio sutrikimus, dėl kurių emotika.lt internetinio puslapio vartotojai ir kiti asmenys negali pasiekti internetinio puslapio ar naudotis paslaugomis.
 3. emotika.lt neturi galimybės visiškai garantuoti, kad internetinio puslapio funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be jokių sutrikimų bei klaidų, kad emotika.lt internetinis puslapis bus visiškai apsaugotas nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų.
 4. Klientų klausimai, komentarai bei pageidavimai, susiję su Privatumo politika, pateikiami elektroninio pašto adresu info@emotika.lt.